Episode 271

From Gintama
Jump to: navigation, search

Episode 271, Episode 272

- kuroko no tasuke , zura + gintoki + sakamoto reunion, pokari + can kicking game, henpeita, kiheitai